SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KĘPNIE

zaprasza dzieci z kępińskich przedszkoli (z najstarszych grup wiekowych)

do udziału w trzeciej edycji konkursu plastycznego

„Moja wymarzona szkoła”

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie
 2. Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2020 r. i trwać będzie do 1 marca 2021r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Moja wymarzona szkoła”.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci z ostatniej grupy wiekowej kępińskich przedszkoli.

Cele konkursu:

 • wzbudzanie zaciekawienia szkołą,
 • pobudzanie fantazji, wyobraźni i kreatywności dzieci,
 • doskonalenie warsztatu plastycznego,
 • zapoznanie się nauczycieli z wyobrażeniami i oczekiwaniami dzieci względem szkoły.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie do dnia 1 marca 2021 roku.
 2. Praca konkursowa ma być płaską pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, w formacie A4 (nie przyjmujemy prac przestrzennych). Temat pracy: „Moja wymarzona szkoła”.
 3. Prace przekazane na konkurs mają być samodzielne.
 4. Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
 5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem oraz danymi dziecka: imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko wychowawcy i nazwa przedszkola. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Naruszenie przez uczestników konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: wyobraźnia twórcza, zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszych dniach marca ( nie później niż 8 marca) drogą elektroniczną. Odbiór nagród i dyplomów w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie.
 4. Przyznane będą nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia i dyplomy. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród i wyróżnień oraz upominków za udział w konkursie. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik (rodzic) zgadza się na opublikowanie zdjęć prac na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku oraz wykorzystanie zdjęć do prezentacji podsumowującej konkurs.
 2. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Autorzy przekazują wszelkie prawa do nich na rzecz organizatora.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia wraz z pracą konkursową zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru dołączonego do niniejszego Regulaminu, podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie organizatora sp2.kepno.pl
 5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik(rodzic) potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 6. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora – Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie, tel. 62 7822887
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
  b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
  c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Załączniki: