Dyrekcja

Paweł Falszewski
Paweł FalszewskiDyrektor szkoły

grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda.

Nauczyciel zajęć technicznych oraz artystycznych.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć rewalidacyjnych.

Nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel informatyki.

Nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy oraz pracownik biblioteki szkolnej.

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Pedagog szkolny, pedagog specjalny.

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz religii.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka niemieckiego.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel języka polskiego.

Nauczyciel języka polskiego oraz informatyki.

Nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne.

Nauczyciel języka angielskiego.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, religii, języka polskiego dla obcokrajowców.

Nauczyciel biologii, przyrody, chemii, matematyki.

Nauczyciel geografii.

Nauczyciel religii

Nauczyciel matematyki.

Nauczyciel fizyki.

Wicedyrektor, nauczyciel zajęć artystycznych i muzyki.

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, geografii.

Nauczyciel wychowania fizycznego, doradztwa zawodowego, pracownik świetlicy.

Nauczyciel języka angielskiego.

Nauczyciel historii oraz wychowania fizycznego.

Nauczyciel języka polskiego dla obcokrajowców.

samorząd uczniowski

rada rodziców