Dyrekcja

Paweł Falszewski
Paweł FalszewskiDyrektor szkoły

grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pracownik świetlicy oraz logopeda.
Nauczyciel zajęć technicznych oraz artystycznych.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania do życia w rodzinie.

Nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy oraz pracownik biblioteki szkolnej.

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Pedagog szkolny.
Nauczyciel wychowania fizycznego.
Nauczyciel wychowania fizycznego.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz religii.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz języka niemieckiego.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel przyrody oraz biologii.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel języka polskiego oraz informatyki.
Nauczyciel języka angielskiego.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, religii.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Nauczyciel religii.
Nauczyciel geografii.

Nauczyciel fizyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Nauczyciel matematyki.

Nauczyciel chemii.

Wicedyrektor, nauczyciel zajęć artystycznych i muzyki.

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

Nauczyciel wychowania fizycznego, doradztwa zawodowego, pracownik świetlicy.
Nauczyciel języka angielskiego.
Nauczyciel historii oraz wychowania fizycznego.

samorząd uczniowski

rada rodziców