Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie Do Życia w Rodzinie, szkoła informuje rodziców
o programie nauczania oraz podręcznikach, w oparciu, o które będą prowadzone zajęcia.  Jest bowiem oczywiste, że proces wychowania rozpoczyna się w rodzinie i że środowisko rodzinne stanowi najważniejsze ogniwo w procesie wychowawczym. To rodzice kształtują osobowość swojego dziecka, uczą dokonywania moralnie właściwych wyborów, wpływają na rozwój intelektualny. Nie da się jednak pominąć znaczenia innych podmiotów wychowawczych, jakimi są nauczyciele, grupy rówieśnicze, instytucje wychowawcze itp.

 Spójność w działaniach wszystkich tych podmiotów jest w procesie wychowawczym bardzo ważna.

Dlatego, jeżeli przedstawiane na zajęciach WDŻ treści są niezgodne z modelem wychowawczym realizowanym przez Was drodzy Rodzice, wówczas macie prawo wystąpić do Dyrekcji szkoły z prośbą o zwolnienie swojego dziecka z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Prosimy o świadome podjęcie decyzji, pamiętając o odpowiedzialności za przyszłość swojego dziecka. Ze względów organizacyjnych należy to zrobić jak najwcześniej (nie później niż do końca września).

Przedmiot WDŻ realizowany jest w ciągu jednego półrocza w danym roku szkolnym. W tym roku w pierwszym półroczu zajęcia mają klasy 4 i 5,
a w drugim półroczu klasy 6 i 7. Część tematów realizowana jest z podziałem na grupy wg płci. Nie ma ocen dydaktycznych ani nie są wymagane podręczniki. Niezbędny jest tylko zeszyt lub teczka na materiały dotyczące kolejnych tematów lekcji. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymują punkty dodatnie z zachowania.

W naszej szkole zajęcia WDŻ realizowane są w oparciu o programy nauczania pt.” Wędrując ku Dorosłości” pani Teresy Król, z którymi rodzice mogą zapoznać się dokładnie w Internecie https://www.ksiegarniarubikon.pl/programy lub w bibliotece szkolnej. Zajęcia w klasach odbywają się w oparciu o treści zawarte w podręcznikach o tym samym tytule co programy.

Zainteresowanych rodziców odsyłamy do Internetu, biblioteki lub osobiście do nauczyciela prowadzącego zajęcia (Laura Długowska).