Demoralizacja – to pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności. Demoralizacja to pewien proces odchodzenia od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych, a przejawiających się poprzez: popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego (chodzenie na wagary), używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych.

Demoralizacja jest wynikiem i jednocześnie przejawem nieprzystosowania społecznego nieletniego. Nie chodzi tutaj o zachowania jednostkowe, sporadyczne, izolowane lecz o zespoły różnorodnych zachowań powtarzające się wielokrotnie i utrzymujące się. Duży wpływ na demoralizowanie nieletnich ma otoczenie w którym się znajdują. Pod namowami rówieśników młodzież ulega ich wpływowi i przyjmuje ich negatywną postawę do społeczeństwa.

Nieletni – pojęcie to zostało zróżnicowane i odnosi się do trzech grup osób objętych wspólną nazwą ,,nieletni”, w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania, wieku osób oraz stosowanego środka wychowawczego lub poprawczego:

a) w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji- nieletnim jest to osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

b) w zakresie postępowania o czyny karalne jest to osoba, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13 roku życia, a przed ukończeniem 17 lat.

c) w zakresie postępowania wykonawczego, w zakresie wykonywania środków wykonawczych lub poprawczych. W tym przypadku za nieletniego uważana jest osoba, względem, której środki takie zostały orzeczone, choćby ukończył 18 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 lat.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich mówiąc o demoralizacji wymienia w szczególności takie jej formy:

 • naruszenie zasad współżycia społecznego (szkodzenie innym),
 • popełnienie czynu zabronionego,
 •  systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego (wagary),
 •  używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia (alkohol, papierosy, tabaka, środki odurzające lub psychotropowe, grzyby i rośliny halucynogenne, kleje itp.),
 •  uprawianie nierządu,
 •  włóczęgostwo (ucieczki z domu, żebractwo),
 •  udział w grupach przestępczych,

Każdy kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji dziecka, ma społeczny obowiązek przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia rodziców, opiekunów, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu (jak wynika z art. 4 § 2 ustawy).

Wobec nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego lub który wykazuje przejawy demoralizacji, na podstawie art. 6 ustawy sąd może m.in.:

 • udzielić upomnienia;
 • zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do przeproszenia pokrzywdzonego;
 • ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
 •  zastosować nadzór kuratora;
 •  orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
 •  orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;
 •  zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie.

Opracowała: Małgorzata Kasprzak –pedagog szkolny